4 ขั้นตอน ต้องทำ! ก่อนตัดเกรดที่ Avatar

 • ปรับปรุงเมื่อ

หากอาจารย์เลือกใช้งานระบบ LEB2 ในการออกแบบการเรียนการสอนและประเมินผลผู้เรียนรายวิชาย่อย OBEM หรือโมดูล (Module) อาจารย์จะต้องทำ 4 ขั้นตอนนี้บนระบบ LEB2 ให้เรียบร้อยก่อนที่อาจารย์จะไปเริ่มตัดเกรดบนระบบ Avatar (สำหรับ OBEM Buffer อาจารย์จะต้องประเมินผลการเรียนรู้บน LEB2 เท่านั้น)

 1. สร้างกิจกรรมเพื่อการประเมิน และผูกกิจกรรมเข้ากับ ulo__.png Ultimate Learning Outcome

  mic_buffer_new.png

 2. กำหนดเกณฑ์การประเมิน (Criteria) สำหรับกิจกรรมที่สร้างขึ้นและผูกกับ Ultimate Learning Outcome ไว้แล้วที่หน้า Plan เมื่อเข้ามายังหน้า Description ของกิจกรรมจะพบว่ามี Ultimate Learning Outcome พร้อม Rubric ที่อาจารย์กำหนดไว้ถูกนำมาแสดงในส่วนของ Criteria เพื่อให้อาจารย์ได้ใช้อ้างอิงสำหรับประเมินการทำได้ของนักศึกษา สามารถสร้างเงื่อนไขเพิ่มเติมได้โดยการกดที่ New และเลือกตั้งค่า Calculate Score ได้ในกรณีที่อาจารย์ต้องการส่งคะแนนไปยัง Avatar แต่หากอาจารย์ไม่ต้องการส่งคะแนน โดยให้ส่งเพียงข้อมูลของระดับการทำได้ (Level) ที่ได้รับการประเมิน ให้นำเครื่องหมายถูกหน้า Calculate score ออก

  mic_buffer_1.png

 3. กำหนด Assessment Weighting หากต้องการให้ผลการประเมินที่เป็นข้อมูลคะแนนถูกส่งไปยังระบบ Avatar อาจารย์จะต้องกำหนดสัดส่วนของกิจกรรมที่ผูกกับ Ultimate Learning Outcome ด้วย โดยสามารถสร้างกิจกรรมเพื่อการประเมินได้มากเท่าที่ต้องการ

  mic_buffer_2.png
 4. ประเมินงานนักศึกษาตาม Criteria

  mic_buffer_3.png

ระบบ LEB2 จะทำการส่งผลการประเมินไปยังระบบ Avatar อัตโนมัติ ทุก 20 นาที

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

27 จาก 51 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ