การตัดเกรด OBEM บนระบบ Avatar

 • ปรับปรุงเมื่อ

  Avatar

เป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อไว้ใช้งานสำหรับอาจารย์ทำการตัดเกรด OBEM และตัดเกรดรายวิชา

Concept ในการประเมินผล OBEM 

ผลการเรียนรู้ที่ได้จากแต่ละโมดูลต้องบอกถึงระดับของการทำได้ทำเป็นของผู้เรียนตาม Rubric ของ Ultimate Learning Outcome ที่กำหนดไว้ เกรดในโปรแกรม Avatar ทั้งระดับ OBEM และระดับวิชาควรจะการันตีการทำได้ในระดับ 3 หรือเกรด C เป็นอย่างน้อย (ยกเว้นกรณีอื่นๆ ที่ผู้สอนพิจารณาว่าควรได้เกรดน้อยกว่า C ซึ่งควรถูกพิจารณาเป็น Case by case basis) เพื่อให้เกรดที่ได้สะท้อนระดับการทำได้ทำเป็นตาม Rubric ของ Ultimate learning outcome เราไม่แนะนำให้อาจารย์ให้เกรดแบบมีประจุในระดับ OBEM เพราะจะทำให้ตอบไม่ได้ว่าผู้เรียนทำได้ในระดับใด ยกเว้นจะมีการกำหนดระดับเพิ่มเติมเพื่อสะท้อนถึงระดับการทำได้ที่มีประจุเพิ่มขึ้นมาด้วย

OBEM-01.pngOBEM-02.png

 

การตัดเกรดในระดับวิชา (OBEMs สู่วิชา) สามารถให้เกรดที่มีประจุได้ ซึ่งจะได้จากการคำนวนค่าน้ำหนักความสำคัญของความสามารถในแต่ละ OBEM สู่ Learning outcome ในระดับวิชาหรือ CLO 

ผู้สอนสามารถกรอกผลการเรียนรู้ใน Excel sheet ได้ทุกกรณีที่กล่าวมา

ข้อควรระวังในการใช้คะแนนเพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการเรียนรู้ 
 • คะแนนรวมที่ได้ของแต่ละโมดูลควรสะท้อนระดับการทำได้ทำเป็นของผู้เรียนตาม Rubric ของ Ultimate Learning Outcome
 • คะแนนที่นำมาใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ควรมาจากการวัด performance ตามระดับการทำได้ทำเป็นเท่านั้น การใช้คะแนนจิตพิสัยหรือคะแนนที่ผู้เรียนได้จากการมีส่วนร่วมในห้องเรียนต่างๆมารวมด้วยอาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการประเมินผลการเรียนรู้
 • แนะนำให้ใช้ความถี่ในการทำได้ในแต่ละระดับเป็นเครื่องมือช่วยในการประเมินผลการเรียนรู้ว่าทำได้ถึงระดับใด ซึ่งจะสะท้อนระดับการทำได้ได้ชัดเจนกว่าการใช้คะแนน

OBEM Grading (การตัดเกรดโมดูล)

 1. ไปที่ https://obemgrading.kmutt.ac.th โดยใช้ username และ password เดียวกันกับที่ใช้เข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตของ มจธ.
 2. เลือก ประเมินวิชาย่อย (OBEM)
 3. กดปุ่ม Add ประเมินวิชาย่อย (OBEM)

  avatar_new_1.png

 4. เลือก Module และ Section จากนั้นกด Save จะได้ Transaction ID สำหรับเข้าไปตรวจสอบ/แก้ไขผลการประเมินของ Module และ Section นั้นๆ

  กรณีที่มีอาจารย์ท่านอื่นกดสร้าง Transaction ID สำหรับ Module และ Section ใดๆ แล้วนั้น Module และ Section ดังกล่าวจะไม่สามารถถูกสร้างโดยอาจารย์ท่านอื่นได้

  image__84_.png

 5. กดที่ Transaction ID จะแสดงฟอร์มสำหรับกรอกผลการประเมินและ Suggestion เกรด OBEM ของนักศึกษารายบุคคล อาจารย์สามารถกดใช้ค่าที่แนะนำนี้ได้เลยหรือปรับแก้ไขเกรดได้ด้วยตนเอง
  • หน้าจอ Avatar จะแสดง drop down list ให้เลือกได้เฉพาะเกรด A,B,D,C,F,I เท่านั้น
  • อาจารย์สามารถกด Export Template เพื่อ download excel file มาระบุเกรดมีประจุได้ตามต้องการ และหลังจากที่อัปโหลดไฟล์กลับเข้าไป update ข้อมูลในระบบแล้ว ที่ drop down list จะแสดงเกรดมีประจุให้เลือกได้บนระบบ
  • การระบุเกรดมีประจุทำได้โดย พิมพ์ตัวอักษรตามด้วยเครื่องหมายบวก เช่น B+ เป็นต้น

   ___________.png
 6. หากต้องการประกาศผลการประเมิน OBEM ให้นักศึกษาเข้าไปดูได้บนระบบ Mod Link ให้เลื่อนลงมาที่ท้ายตาราง กดปุ่ม "เผยแพร่" ผลการประเมินที่ประเมินเรียบร้อยแล้ว

  หมายเหตุ: วิชา OBEM ต้องถูกส่งเกรดจาก Avatar ไม่ควรมีการตัดเกรดที่ NewACIS

  สามารถ Export Template (คลิกเพื่อดาวน์โหลด) เพื่อนำไปแก้ไขผ่านโปรแกรม Excel จากนั้น นำกลับมาอัปเดตข้อมูลได้โดยกดที่ปุ่ม อัปโหลดไฟล์

avatar_new_5.png

Course Grading (การตัดเกรดรายวิชา)

 1. ไปที่ https://obemgrading.kmutt.ac.th โดยใช้ username และ password เดียวกันกับที่ใช้เข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตของ มจธ.
 2. เลือก ประเมินวิชาหลัก
 3. กดปุ่ม Add ประเมินวิชาหลัก

  avatar_new_2.png

 4. เลือก Course และ Section จากนั้นกด Save จะได้ Transection ID สำหรับเข้าไปตรวจสอบ/แก้ไขผลการประเมินของ Course และ Section นั้นๆ

  obem_main_1.png

 5. กดที่ Transaction ID จะแสดงผลการประเมิน OBEM และ Suggestion เกรดรายวิชาของนักศึกษารายบุคคล อาจารย์สามารถกดใช้ค่าที่แนะนำนี้ได้เลยหรือปรับแก้ไขเกรดได้ด้วยตนเอง
  • หน้าจอ Avatar จะแสดง drop down list ให้เลือกได้เฉพาะเกรด A,B,D,C,F,I เท่านั้น
  • อาจารย์สามารถกด Export Template เพื่อ download excel file มาระบุเกรดมีประจุได้ตามต้องการ และหลังจากที่อัปโหลดไฟล์กลับเข้าไป update ข้อมูลในระบบแล้ว ที่ drop down list จะแสดงเกรดมีประจุให้เลือกได้บนระบบ
  • ระบุเกรดมีประจุทำได้โดย พิมพ์ตัวอักษรตามด้วยเครื่องหมายบวก เช่น B+ เป็นต้น

   ___________.png
 6. หากต้องการส่งข้อมูลผลการประเมินรายวิชาให้คลิกทีปุ่ม ส่งข้อมูลไปยัง New ACIS

  สามารถ Export Template (คลิกเพื่อดาวน์โหลด) เพื่อนำไปแก้ไขผ่านโปรแกรม Excel จากนั้น นำกลับมาอัปเดตข้อมูลได้โดยกดที่ปุ่ม อัปโหลดไฟล์

 

ช่องทางชี้แจงและตอบคำถามเกี่ยวกับ OBEM และระบบ Avatar ผ่านทาง Microsoft Teams

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น