สร้างเเละจัดการห้องเรียน OBEM อย่างไรบน LEB2

  • ปรับปรุงเมื่อ

วิธีการสร้างห้องเรียน OBEM บนระบบ LEB2

ทีมผู้สอนจะต้องออกแบบรายวิชาแยกเป็นโมดูลและกำหนดผลการเรียนรู้สำหรับแต่ละโมดูล เมื่อผ่านการตรวจสอบและพิจารณาโดยสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ (EDS) แล้ว ข้อมูล OBEM จะถูกนำไปบันทึกในระบบทะเบียน (New ACIS) จากนั้นทีมผู้สอนจึงจะสามารถ Import OBEM Class เพื่อเปิดใช้งานบนระบบ LEB2 ได้ และป้าย OBEM จะแสดงอยู่ที่หน้า OBEM Class ของห้องเรียนที่ถูก Import เข้ามาในระบบ

obemm.png

ภาพรวมการบริหารจัดการห้องเรียน OBEM

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มีนโยบายส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ OBEM การสร้างห้องเรียนและการบริหารจัดการห้องเรียน OBEM มีลักษณะดังนี้

  1. ทีมผู้สอนติดต่อหน่วยงาน EDS เพื่อออกแบบรายวิชาแยกเป็นโมดูลและกำหนดผลการเรียนรู้สำหรับแต่ละโมดูล 
  2. นักศึกษาลงทะเบียนรายโมดูลผ่านระบบ NewACIS
  3. นักศึกษาสามารถเรียนห้องเรียน OBEM ได้บนระบบ LEB2 และระบบอื่นๆ ที่อาจารย์กำหนดไว้ หากอาจารย์ใช้ระบบ LEB2 สำหรับห้องเรียน OBEM สามารถ Import Class บนระบบได้เลย
  4. อาจารย์ประเมินผลการเรียนในแต่ละโมดูล และผลการเรียนรายวิชาที่ระบบ Avatar และนักศึกษาตรวจสอบผลการประเมิน OBEM ได้ที่ Application Mod Link สำหรับการประเมินผลบน LEB2 ระบบจะส่งข้อมูลไปยัง Avatar โดยอัตโนมัติ
    สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับระบบ Avatar หรือ Mod Link ได้ที่ สำนักคอมพิวเตอร์ cckmutt 0-2470-9444 หรือกด 111 
  5. เมื่อจบภาคการศึกษา นักศึกษาที่ยังไม่ผ่านจะถูกส่งรายชื่อเข้ามาเรียนรู้ใน Buffer Class เพื่อรอกำหนดการสอบใหม่ของ OBEM นั้น และในระบบ NewACIS จะแสดงสถานะรายวิชานั้นเป็น I (In Progress) ชั่วคราว

    OBEM-flow-edit.jpg

การประเมินผล Learning Outcome จากระบบ LEB2 สู่ Avatar

สำหรับกิจกรรมเพื่อการประเมิน (Assessment Activity) และควิซ (Quiz) บนระบบ LEB2 สามารถส่งผลการประเมิน Ultimated Learning Outcome ไปยังระบบ Avatar ได้อัตโนมัติ โดยกิจกรรมต้องผูกกับ Ultimate Learning Outcome และประเมินผลของกิจกรรมบนระบบ LEB2

  4 ขั้นตอนจัดการเรียนรู้และวัดผล OBEM บนระบบ LEB2 by ETS KMUTT

ช่องทางชี้แจงและตอบคำถามเกี่ยวกับ OBEM และระบบ Avatar ผ่านทาง Microsoft Teams

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

15 จาก 31 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ