วัดผลการเรียนรู้ด้วย Formative Assessment และ Summative Assessment

  • ปรับปรุงเมื่อ

การวัดผลผู้เรียนเป็นสิ่งที่บอกได้ว่าผู้เรียนเข้าใจและสามารถแสดงออกถึงการทำได้ (Performance) อย่างเห็นได้ชัด การการันตีว่าผู้เรียนสามารถทำได้จริงหรือไม่ จะใช้วิธีการวัดผล 2 รูปแบบคือ Formative assessment และ Summative assessment

Formative assessment หรือ Assessment for learning เป็นการวัดผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อให้ทราบว่าผู้เรียนเข้าใจมากน้อยแค่ไหน และมีส่วนไหนยังไม่เข้าใจบ้างด้วยการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การทำแบบฝึกหัดเพื่อวัดความเข้าใจ การถาม-ตอบในห้องเรียน การสร้าง small group discussion เป็นต้น มักจะตัดสิน Performance ของผู้เรียนจาก “ความถี่” ในการทำได้ โดยไม่นำเกรดหรือคะแนนมาเป็นเกณฑ์

Summative assessment หรือ Assessment of learning เป็นการวัดเพื่อบอกผลสรุปของ Achievement ของผู้เรียนผ่านหน่วยการเรียนรู้ ด้วยการบอกว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่าน และ/หรือผ่านในระดับใด โดยใช้แบบทดสอบเป็นตัววัด มักจะมีการนำคะแนนหรือเกรดมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน Performance ของผู้เรียน

เปรียบเทียบการประเมินผลการเรียนแบบ Formative Assessment vs Summative Assessment

  Formative Assessment Summative Assessment
วัตถุประสงค์ เช็กความเข้าใจของผู้เรียน วัดผลผ่านหรือไม่ผ่าน
เมื่อไหร่ ? ระหว่างเรียน หลังเรียน
บ่อยแค่ไหน ? ต่อเนื่องและตลอดเวลา ท้ายคาบ กลางภาค ปลายภาค

อ้างอิงตารางเปรียบเทียบจาก U10 เปรียบเทียบการประเมินผลการเรียนแบบ Formative vs Summative

จะออกแบบกิจกรรมเพื่อวัด Formative Assessment และ Summative Assessment ด้วยฟีเจอร์บน LEB2 ทำอย่างไร ?

สำหรับ LEB2 เรามีฟีเจอร์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการสร้างกิจกรรมออนไลน์ที่ค่อนข้างครอบคลุมทุกรูปแบบ ฟีเจอร์อย่าง Survey, Discussion, Assessment Activity และ Quiz สามารถนำมาสร้าง Formative assessment ได้ เช่น สร้างแบบทดสอบวัดความเข้าใจเบื้องต้นผ่าน Quiz หรือ Survey เขียนสรุปประเด็นและส่งผ่าน Assessment Activity  สร้างหัวข้อสำหรับ Discussion ผ่านบอร์ดสนทนา เป็นต้น

ส่วนการสร้าง Summative assessment บน LEB2 สามารถนำฟีเจอร์อย่าง Assessment activity และ Quiz มาใช้ได้เลย รวมถึงยังมีพื้นที่สำหรับสร้าง Additional Learning Outcome ในหน้า Plan และสร้าง Rubric หรือ Criteria ในหน้า Assessment activity detail เพื่อนำมาใช้ในการวัดผลได้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

119 จาก 152 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ