Buffer Class คืออะไร

  • ปรับปรุงเมื่อ
Buffer Class คือ ห้องเรียนสำหรับรองรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน Module ของรายวิชาที่ออกแบบการเรียนรู้แบบ OBEM จากภาคเรียนก่อนหน้า เพื่อนักศึกษาสามารถกลับไปทบทวนได้บนระบบ LEB2 หรือระบบอื่นๆ ที่อาจารย์มีไว้เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และสอบใหม่ได้จนกว่าจะผ่าน Module นั้นๆ โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

Buffer_Class_on_LEB2.png

อธิบายตามภาพตัวอย่างของ OBEM class ใช้ชื่อ Module ว่า ABC10101 เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในภาคเรียน 1/2021 ห้องเรียนในระบบ LEB2 ในฝั่งของอาจารย์ (Teacher view) สามารถ Import class ได้เหมือนห้องเรียนรายวิชาปกติ โดยภายใน OBEM Class จะมี Learning Outcome กำหนดไว้เพียง 1 Ultimate LO โดย Module จำเป็นต้องมีอย่างน้อย 1 กิจกรรม (Assessment Activity) ที่ผูกกับ Ultimate LO สำหรับประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
 
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายโมดูลที่ระบบ NewACIS ได้ตามปกติ ในระบบ LEB2 ห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนเป็น Module ในฝั่งของนักศึกษา (Student view) จะมีป้าย (tag) แสดงคำว่า OBEM และสถานะ In Progress ระบุไว้
 
1.png

เมื่ออาจารย์ประเมินนักศึกษาผ่าน Assessment Activity ที่กำหนด Criteria ไว้ด้วย Rubric ของ Ultimate LO เรียบร้อยแล้ว (ประเมินผลกิจกรรมที่ผูกกับ Ultimate LO) ผลของระดับการทำได้ของ Ultimate LO จะถูกส่งจากระบบ LEB2 ไปสู่ระบบสำหรับการตัดเกรด (Avatar) โดยอัตโนมัติ
 
Avatar เป็นระบบสำหรับอาจารย์ทำการตัดเกรด OBEM และตัดเกรดรายวิชา โดยนักศึกษาสามารถติดตามผล OBEM ว่า "ผ่าน (S) / ไม่ผ่าน (U)" ได้ที่ Application Mod Link
 
4_______________________OBEM________LEB2.jpg

นักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน OBEM เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษารายชื่อจะถูกเพิ่มเข้าไปยัง Buffer Classโดยอัตโนมัติ และผลของรายวิชาจะถูกแสดงบนระบบ NewACIS เป็น I (In-Progress) จนกว่าจะผ่านครบทุก OBEM  โดยนักศึกษาที่อยู่ในห้องเรียน Buffer สามารถยื่นความจำนงขอสอบซ้ำในแต่ละโมดูลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายใน 2 ภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาพิเศษ นับจากวันที่สิ้นสุดภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา OBEM นั้น หลังจากช่วงดังกล่าวเป็นต้นไป นักศึกษาจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการขอสอบใหม่ (ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด-รอประกาศเพิ่มเติม)

Note: สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชา OBEM ก่อนปีการศึกษา 2565 และยังไม่ผ่าน OBEM ใดๆ มีสิทธิ์อยู่ใน Buffer Class โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่จนกว่าจะผ่าน นักศึกษาสามารถยื่นความจำนงขอสอบใหม่ในภาคการศึกษาที่มีการเปิดการเรียนการสอนรายวิชานั้นๆ หรือเมื่อมีการจัดสอบใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อ้างอิงจากระเบียบมหาวิทยาลัยฯ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ หน้า 2/3 https://regis.kmutt.ac.th/obem/OBEM.pdf
 
2.png

Buffer Class จะถูกสร้างขึ้นที่ Draft Class และอัปเดตรายชื่อผู้เรียนทุกต้นภาคเรียน สำหรับครั้งแรกของแต่ละ Buffer Class จะมี Ultimate LO และรายชื่อผู้เรียนทั้งหมดที่ยังไม่ผ่าน OBEM จากภาคเรียนก่อนหน้า อาจารย์สามารถออกแบบแผนการสอนให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อพร้อมสำหรับการประเมินในครั้งถัดไปและผ่าน Ultimate LO ได้ในที่สุด

Student view สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน OBEM เมื่อเริ่มต้นภาคเรียนใหม่ รายชื่อจะถูกอัปเดตเข้าไปยัง Buffer Class จากตัวอย่างภาพด้านล่าง บนระบบ LEB2 จะมี OBEM Class: ABC10101 of semester 2/2021 (ภาคเรียนปัจจุบัน) ที่ติด tag แสดงสถานะ In Progress และ BUFFER เพิ่มเติมเข้ามาในระบบ LEB2 โดยที่นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ และ OBEM Class: ABC10101 of semester 1/2021 (ภาคเรียนก่อนหน้า) จะยังติด tag เป็น OBEM แต่เปลี่ยนสถานะจาก In Progress เป็น Expired แทน

3.png

เมื่อสิ้นสุดเทอม นักศึกษาที่ถูกประเมินให้ยังไม่ผ่าน Ultimate LO จากทั้ง OBEM Class (ถ้ามี) และ Buffer Class (ถ้ามี) ในเทอมนั้น จะถูกอัปเดตรายชื่อเพิ่มเข้าไปยัง Buffer Class ของภาคเรียนถัดไปเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนแทน OBEM Class ของภาคเรียนก่อนหน้า
 
Buffer Class จะถูกสร้างขึ้นที่ Draft Class  กรณีที่ Buffer Class เคยถูกสร้างมาแล้ว จะมี Ultimate LO, รายชื่อผู้เรียนทั้งหมดที่ยังไม่ผ่าน OBEM และ Buffer Class จากภาคเรียนก่อนหน้า รวมถึงแผนการสอนที่ถูกคัดลอกมาจาก Buffer Class ภาคเรียนก่อนหน้า (Auto-Clone Plan) โดยอาจารย์ยังสามารถปรับเปลี่ยนแผนการสอนได้ตามความต้องการให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อพร้อมสำหรับการประเมินในครั้งถัดไปและผ่าน Ultimate LO ได้ในที่สุด
 
อย่าลืม! อาจารย์ควรแก้ไข Publish Date และ Due Date ของทุกกิจกรรมที่ถูกคัดลอกมาจากเทอมก่อนหน้า และอย่าลืมกด Publish Class เพื่อพร้อมให้นักศึกษามองเห็นและเข้าถึงห้องเรียน
4.png

นักศึกษาใน Buffer Class ที่ถูกประเมินผลให้ผ่าน Ultimate LO แล้ว บนระบบ LEB2 ห้องเรียนที่เป็น Buffer Class ในภาคเรียนปัจจุบัน จะถูกเปลี่ยน tag แสดงสถานะจาก In Progress เป็น Passed รวมถึง Buffer Class ในภาคเรียนก่อนหน้า (ถ้ามี) และ OBEM Class จะถูกเปลี่ยน tag แสดงสถานะจาก Expired เป็น Passed ด้วยเช่นกัน
 
นักศึกษาสามารถเข้าดูสรุปผลการประเมินได้ที่เมนู Dashboard และหากเข้าไปยังห้องเรียน OBEM หรือ Buffer Class ในภาคเรียนก่อนหน้า ระบบจะแสดงข้อความและลิงก์ไปยัง Buffer Class ของภาคเรียนล่าสุดเสมอ
 
5.png

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

33 จาก 54 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ