การติดตามผลการประเมิน OBEM สำหรับนักศึกษา

  • ปรับปรุงเมื่อ

นักศึกษาสามารถติดตามผลการประเมินได้ที่ Application ModLink หลังจากอาจารย์แผยแพร่ทันที และเมื่อจบภาคการศึกษา หากไม่ผ่านรายชื่อนักศึกษาจะถูกย้ายไปยัง Buffer Class ในภาคการศึกษาถัดไปโดยอัตโนมัติ

สถานะและผลการประเมิน OBEM ที่แสดงในระบบต่างๆ

Avatar LEB2 ModLink NewACIS
เกรดอื่นๆ (สิ้นเทอม) Expired U

ไม่แสดงผล OBEM

ยังไม่ได้ตัดเกรด หรือยังไม่ได้เผยแพร่ In Progress In Progress ไม่แสดงผล OBEM
ระหว่าง A - C Passed S ไม่แสดงผล OBEM
เกรดอื่นๆ (ระหว่างเทอม) In Progress U ไม่แสดงผล OBEM

 

modlink_new.jpg

ภาพการแสดงผลการประเมิน OBEM ระดับโมดูลบน Application ModLink

 

before_publish_on_AVatar.png

ภาพแสดงสถานะห้องเรียน OBEM บน LEB2 ก่อนการเผยแพร่เกรดบน AVATAR

 

after_publish_on_AVATAR.png

ภาพแสดงสถานะห้องเรียน OBEM บน LEB2 หลังการเผยแพร่เกรดบน AVATAR

 

สถานะและผลการประเมิน (OBEMs สู่รายวิชา) ที่แสดงในระบบต่างๆ

Avatar LEB2 ModLink NewACIS
คณะอนุมัติแล้ว เกรดอื่นๆ ไม่แสดงสถานะ I I
ยังไม่ได้ตัดเกรด หรือยังไม่ได้ส่งเกรดเข้าระบบ NewACIS ไม่แสดงสถานะ แสดงเป็น "-" แสดงเป็น "-"
ตัดเกรดแล้ว รอคณะอนุมัติในระบบ NewACIS ไม่แสดงสถานะ แสดงเป็น "-" แสดงเป็น "-"
คณะอนุมัติแล้ว เกรดระหว่าง A - C ไม่แสดงสถานะ แสดงผลตามเกรดที่ได้ (A-C) แสดงผลตามเกรดที่ได้ (A-C)

*กรณีที่นักศึกษาเห็นเกรดเป็น D, F ในระดับรายวิชา เป็นกรณีพิเศษที่อาจารย์ส่งผลข้อมูลมาจากระบบตัดเกรดในกลุ่มนักศึกษาตกค้าง (นักศึกษาที่ไม่ใช่นักศึกษาปีปัจจุบันทั้งหมด) หากพบว่าตนเองได้เกรด F แนะนำให้ติดต่อสอบถามจากอาจารย์ผู้สอนโดยตรงเพื่อรับทราบสาเหตุที่ชัดเจน

ในส่วนของระบบตรวจสอบผลการเรียนสำหรับผู้ปกครอง: https://pas.kmutt.ac.th/parent-grade/ นักศึกษาและผู้ปกครองจะเห็นผลการเรียนเช่นเดียวกับที่แสดงบนระบบ NewACIS

ช่องทางชี้แจงและตอบคำถามเกี่ยวกับ OBEM และระบบ Avatar ผ่านทาง Microsoft Teams

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

28 จาก 51 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ