การจัดการกลุ่ม

 • ปรับปรุงเมื่อ

หลังจากสร้างกิจกรรมเพื่อการประเมินรายกลุ่ม ต้องจัดการกลุ่มให้กับนักศึกษา ไม่เช่นนั้นนักศึกษาจะไม่สามารถเข้ามาส่งงานได้ ซึ่งบนระบบ LEB2 สามารถจัดการกลุ่มได้ 3 วิธี ได้แก่

 • การสร้างกลุ่มใหม่
 • การใช้กลุ่มซ้ำ
 • การสุ่ม

บทบาทใดสามารถจัดการกลุ่มให้นักศึกษาได้บ้าง ?

 • ทีมผู้สอนทั้งหมด และนักศึกษา (ตามการกำหนดสิทธิ์)

วิธีการสร้างกลุ่มใหม่

 1. เลือกกิจรรมการประเมินที่ต้องการ
 2. คลิกแถบ "กลุ่ม" 
 3. คลิก drop down ที่ "จัดการกลุ่ม"
 4. คลิก "สร้างกลุ่มใหม่"
 5. หน้าฟอร์มการสร้างกลุ่มปรากฏขึ้น ตั้งชื่อกลุ่มที่ต้องการ *โดยชื่อจะต้องไม่ประกอบด้วยอักขระพิเศษได้แก่ \ / : * ? " < > |
 6. เลือกนักศึกษาที่ต้องการเพิ่มเข้ากลุ่มโดยการค้นหาจากรายชื่อหรือรหัสนักศึกษา
 7. หากได้จำนวนสมาชิกที่ต้องการแล้ว คลิกปุ่ม "บันทึก"

วิธีการใช้กลุ่มซ้ำ

โดยวิธีการนี้ จะเป็นการนำกลุ่มที่มีการสร้างไว้อยู่แล้วจากกิจกรรมกลุ่มก่อนหน้าภายในห้องเรียนมาใช้ซ้ำอีกครั้ง 

 1. เลือกกิจรรมการประเมินที่ต้องการ
 2. คลิกแถบ "กลุ่ม" 
 3. คลิก drop down ที่ "จัดการกลุ่ม"
 4. คลิก "ใช้ซ้ำ"
 5. หน้าฟอร์มการสร้างกลุ่มปรากฏขึ้น สามารถคลิก drop down เพื่อเลือกกิจกรรมกลุ่มก่อนหน้าที่ต้องการใช้กลุ่มซ้ำ
 6. คลิกปุ่ม "บันทึก"

วิธีการสุ่ม

โดยวิธีการนี้ จะเป็นการจัดกลุ่มให้นักศึกษาด้วยวิธีการสุ่มรายชื่อสมาชิกซึ่งอาจารย์ต้องกำหนดเพียงจำนวนคนต่อกลุ่มเท่านั้น ระบบจึงจะทำการสุ่มรายชื่อนักศึกษาที่มีเข้ากลุ่มให้อัตโนมัติ

 1. เลือกกิจรรมการประเมินที่ต้องการ
 2. คลิกแถบ "กลุ่ม" 
 3. คลิก drop down ที่ "จัดการกลุ่ม"
 4. คลิก "สุ่ม"
 5. หน้าฟอร์มการสร้างกลุ่มปรากฏขึ้น ใส่จำนวนตัวเลขสมาชิกที่ต้องการต่อกลุ่ม สามารถรีเฟรชเพื่อให้ระบบสุ่มรายชื่อใหม่ได้
 6. คลิกปุ่ม "บันทึก"

ทั้ง 3 วิธีข้างต้น สามารถกำหนดสิทธิ์ในการจัดการกลุ่มได้ โดยหากมอบสิทธิ์ให้ทีมผู้สอนสามารถแก้ไขกลุ่มได้เพียงเท่านั้น ให้เลือก "ทีมผู้สอน" หรือหากต้องการมอบสิทธิ์ให้ทุกคนในห้องเรียนสามารถแก้ไขกลุ่มได้ ให้เลือก "สมาชิกทุกคน" ซึ่งการมอบสิทธิ์นี้จะทำให้นักศึกษาสามารถเข้ามาแก้ไขกลุ่มได้เช่นกัน

หมายเหตุ

 • การใช้กลุ่มซ้ำและการสุ่ม จะทำให้กลุ่มที่ถูกสร้างไว้ก่อนหน้าในกิจกรรมที่กำลังจัดการอยู่หายไปทั้งหมด (ทั้งกรณีที่อาจารย์สร้างให้และนักศึกษาสร้างเอง) 
 • สามารถแก้ไขชื่อกลุ่มและสมาชิกภายหลังได้
 • หากนักศึกษาทำการส่งงานแล้ว จะไม่สามารถทำการแก้ไขการจัดการกลุ่มได้

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

22 จาก 42 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ