สถานะห้องเรียน OBEM บน LEB2

  • ปรับปรุงเมื่อ

LEB2 และ AVATAR เป็นระบบที่มีความเชื่อมโยงกันในการรับส่งคะแนน โดยเมื่ออาจารย์ทำการประเมินผลการเรียนรู้ (Learning outcome) บน LEB2 เรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการส่งข้อมูลผลการประเมินไปยัง AVATAR เพื่อให้อาจารย์ทำการตัดเกรดในลำดับต่อไป

 

โดยปกติแล้ว ห้องเรียน OBEM บน LEB2 จะแตกต่างจากห้องเรียนทั่วไปตรงที่มีป้ายแสดงประเภทห้องเรียน OBEM หรือ Buffer ที่หน้าห้องเรียนนั้นๆ ซึ่งห้องเรียนปกติทั่วไปจะไม่มีป้ายดังกล่าว

status_obem_teacher.png

 

หากอาจารย์ทำการประเมินผลการเรียนรู้บน LEB2 เรียบร้อยแล้วและทำการตัดเกรดบนระบบ AVATAR แต่ยังไม่ได้ทำการ เผยแพร่ ผลการประเมิน สถานะของห้องเรียน OBEM ที่ปรากฏบนฝั่งของนักศึกษาจะมีสถานะเป็นป้าย In progress  

before_publish_on_AVatar.png

ภาพแสดงสถานะห้องเรียน OBEM ของนักศึกษาก่อนการเผยแพร่เกรดบน AVATAR

 

แต่หากอาจารย์ได้ทำการตัดเกรดและเผยแพร่ผลการประเมินบน AVATAR ไปแล้วเรียบร้อย หลังจากนั้น 1 วัน สถานะของห้องเรียน OBEM ที่ปรากฏบนฝั่งของนักศึกษาจะเปลี่ยนไปตามผลการประเมินที่แต่ละคนได้รับ ในกรณีที่มีนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการประเมินระหว่างเทอม สถานะห้องเรียน OBEM ของนักศึกษาคนดังกล่าวจะแสดงเป็น In progress จนกว่าจะสิ้นเทอม สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการประเมิน สถานะของห้องเรียนจะถูกเปลี่ยนจาก In progress เป็น Passed

after_publish_on_AVATAR.png

ภาพการแสดงสถานะห้องเรียน OBEM ของนักศึกษาหลังการเผยแพร่เกรดบน AVATAR

 

เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา สถานะของห้องเรียน OBEM ที่ปรากฏบนฝั่งของนักศึกษาจะเปลี่ยนไปอีกครั้ง สำหรับนักศึกษาที่ถูกประเมินให้ไม่ผ่าน สถานะของห้องเรียนจะปราฏเป็น Expired 

after_publish_on_AVATAR_and_semester_ends.png

ภาพแสดงสถานะห้องเรียน OBEM ของนักศึกษาหลังการเผยแพร่เกรดบน AVATAR และสิ้นสุดภาคการศึกษา

 

นอกจากนี้อาจารย์สามารถติดตามสถานะห้องเรียน OBEM ของนักศึกษาแต่ละคนในฝั่งของอาจารย์ได้เองผ่านฟีเจอร์ Dashboard โดยคลิกที่แถบ Individual Learning Outcome จะปรากฏสถานะห้องเรียน OBEM ของนักศึกษาแต่ละคนในห้องเรียน เพียงเท่านี้อาจารย์ก็สามารถทราบได้ว่า เมื่อเผยแพร่ผลการประเมินบน AVATAR ไปแล้ว ยังมีนักศึกษาคนใดผ่านหรือไม่ผ่านบ้าง

dashboard_new.png

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

27 จาก 52 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ