การตัดเกรด Buffer Class บนระบบ Avatar

 • ปรับปรุงเมื่อ

Buffer Class Grading 

การประเมินวิชาย่อย (OBEM Buffer Class) และวิชาหลัก (Buffer Class)

LEB2
เมื่อพร้อมและต้องการจะประเมินนักศึกษาใน Buffer Class แล้ว อาจารย์ต้องประเมินวัดผลผู้เรียนผ่าน LEB2 เท่านั้น โดยระบบได้สร้างกิจกรรม "Ultimate Assessment Activity" ไว้ใน Buffer Class ให้อาจารย์สามารถประเมินผู้เรียนผ่านกิจกรรมที่มี Criteria ซึ่งกำหนดไว้ตาม Rubric ของ Ultimate Learning Outcome (ระบบ Default ไว้ให้ประเมินเฉพาะระดับของการทำได้และไม่ต้องใส่คะแนน แต่อาจารย์สามารถตั้งค่าให้มีการใส่คะแนนร่วมด้วยได้)

ขั้นตอนการประเมิน Ultimate Assessment Activity มีดังนี้

 1. เข้าไปยังกิจกรรม Ultimate Assessment Activity โดยกดที่ชื่อกิจกรรม

  ulo_buffer.png
 2. ตรวจสอบ Criteria ของแต่ละ Level ว่าถูกต้องครบถ้วนตามที่ต้องการหรือไม่ (หากต้องการแก้ไขสามารถกลับไปที่หน้า Plan และกด icon รูปเฟืองด้านหลัง Ultimate Learning Outcome เลือก Edit ได้) เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้กดที่ปุ่ม Assess เพื่อไปยังหน้าของการประเมิน

  Untitled_design__2_.png
 3. ทำการประเมินนักศึกษาแต่ละคนโดยกดที่ปุ่มสีเขียว 0/0 เพื่อให้ระบบแสดง Criteria ขึ้นมา เพื่อกดเลือก Level ที่ต้องการประเมินผลให้นักศึกษา จากนั้นกดเลื่อนขวาเพื่อทำการประเมินคนถัดไป
  **ข้อมูลผลการประเมินผู้เรียนจากระบบ LEB2 (จากทุกกิจกรรมที่มีการประเมิน Ultimate Learning Outcome) จะถูกส่งไปยังระบบ Avatar โดยอัตโนมัติ ในเวลา 01:00 น. และ 12:00 น. ของทุกวัน

  ulo_buffer_2.png

AVATAR
อาจารย์สามารถประเมินวิชาย่อย (OBEM Buffer Class) โดยระบุเกรดในช่อง RESULT (เลือกใช้ค่าที่แนะนำหรือเลือกเกรดใส่เองก็ได้) แล้วกด "เผยแพร่" ผลการประเมินที่ประเมินแล้ว เมื่อกด SAVE ผล S/U จะไปแสดงให้นักศึกษารับทราบที่ระบบ ModLink

grading_buffer.png
หลังจากนั้น อาจารย์ต้องเข้ามาประเมินวิชาหลัก (Buffer Class) ต่อด้วย หากไม่พบรายวิชาหลัก (ตามภาพตัวอย่างด้านล่าง) สามารถติดต่อแจ้งปัญหาหรือสอบถามมาได้ที่ OBEM Support for Teacher เมื่อกดเข้าไปในรายวิชาที่ต้องการประเมินแล้ว ให้ระบุเกรดในช่อง GRADE และ SAVE จากนั้นกด "ส่งข้อมูลไปยัง NewAcis" แล้วกดปุ่มดำเนินการยืนยันการส่งข้อมูล เพียงเท่านี้ผลการประเมินนักศึกษาก็จะไปแสดงให้ทางทะเบียนรับทราบและดำเนินการในระบบ NewACIS ต่อไป

grading_buffer_1.png

ช่องทางชี้แจงและตอบคำถามเกี่ยวกับ OBEM และระบบ Avatar ผ่านทาง Microsoft Teams

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

27 จาก 53 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ