5 สิ่งที่มาพร้อมกับห้องเรียนหลังจากคัดลอกแผนการสอน

  • ปรับปรุงเมื่อ

หลังจากคัดลองแผนการสอนจากห้องเรียนต้นทางแล้ว ข้อมูลที่ถูกคัดลอกไปยังห้องเรียนปลายทางจะมี 5 สิ่งดังต่อไปนี้

  1. ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome)
  2. กิจกรรมเพื่อการประเมิน (Assessment Activity)
  3. กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ (Learning Activity)
  4. แบบสำรวจ (Survey)
  5. บทเรียนออนไลน์ (Learn It)

หมายเหตุ

  • จะไม่มีรายชื่อนักศึกษามาให้ในห้องเรียน
  • เมื่อคัดลอกแผนการสอนไปยังห้องเรียนปลายทาง อย่าลืมแก้ไขวันและเวลา Publish date และ Due date ของกิจกรรมที่ถูกคัดลอกไปยังห้องเรียนปลายทางใหม่ด้วย
  • การคัดลอกแผนการสอนจะเป็นการคัดลอกข้อมูลทั้งหมด ไม่สามารถเลือกเฉพาะกิจกรรมได้ 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

12 จาก 24 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ