การสะท้อนการเรียนรู้ (Class Reflection)

  • ปรับปรุงเมื่อ

ในการเรียนการสอน อาจารย์สามารถประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน (Formative Assessment) ตลอดจนติดตามและประเมินได้ว่าผู้เรียนได้เรียนรู้อะไร มากน้อยแค่ไหน เรียนรู้ถูกต้องหรือไม่ หรือมีทัศนคติต่อการเรียนอย่างไร ควรจะช่วยเหลือผู้เรียนอย่างไร

การสะท้อนการเรียนรู้ควรทำเมื่อจบการเรียนทันที หรือในขณะที่ยังจำเหตุการณ์ ความคิด ความรู้สึกได้ดี LEB2 จึงเพิ่มส่วนนี้ไว้สำหรับอาจารย์ให้สามารถใช้งานง่าย และแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เมื่อต้องการ

ขั้นตอนการเขียนสะท้อนการเรียนรู้

  1. ไปที่ฟีเจอร์ Dashboard
  2. คลิกปุ่ม แก้ไข ที่หัวข้อ การสะท้อนการเรียนรู้ (Class reflection) ซึ่งอยู่ในแถบผลการเรียนรู้ภาพรวม (Overall learning outcome) 

    dash class reflrec.png

  3. แบบฟอร์มสำหรับการเขียนสะท้อนการเรียนรู้ถูกสร้างขึ้น อาจารย์สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการได้ โดยไม่จำกัดความยาวของตัวอักษร

    das re.png

  4. เมื่อพิมพ์ข้อความเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม บันทึก

ที่หน้า Dashboard อาจารย์สามารถกดปุ่ม Print Report เพื่อสั่งพิมพ์รายงานที่ใช้เป็นผลการดำเนินการของรายวิชาหรือ มคอ. 5 ได้ โดยรายงานนี้ประกอบด้วยข้อมูลแผนการสอนจากหน้า Syllabus  ส่วนของการออกแบบการประเมิน Learning Outcome ผ่านกิจกรรมต่างๆ จากหน้า Plan และสรุปผลภาพรวมการทำได้ของนักศึกษาทั้งห้องเรียน รวมถึงส่วนที่อาจารย์เขียนสะท้อนการเรียนรู้ไว้ด้วย

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

1 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ