สิ่งที่นักศึกษาควรรู้บนหน้า Syllabus

  • ปรับปรุงเมื่อ

Syllabus หรือหน้าประมวลวิชา เป็น Feature ที่ช่วยให้นักศึกษาทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชานั้นๆอย่างละเอียด ในหน้าของ Syllabus จะบอกข้อมูล ดังนี้

  1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายวิชา ประกอบด้วย คำอธิบายรายวิชา (Course Description) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Learning Outcomes) รายวิชาที่นักศึกษาต้องเรียนก่อนจะมาเรียนรายวิชานี้ (Prerequisites) และตารางเรียน(Schedule)
  2. ทีมผู้สอน (Teaching Team) นักศึกษาสามารถทราบได้ว่าทีมผู้สอนในรายวิชาดังกล่าวมีใครบ้าง
  3. ตารางกิจกรรมเบื้องต้น (Tentative Schedule) บอกถึงกิจกรรมต่างๆที่กำหนดโดยทีมผู้สอนในรายวิชานั้นๆ
  4. สัดส่วนของคะแนนในแต่ละกิจกรรมในรายวิชา (Assessment Weighting) โดยทีมผู้สอนจะเป็นผู้กำหนด
  5. เกี่ยวกับห้องเรียน (About Classroom) เป็นส่วนที่ทีมผู้สอนชี้แจงข้อตกลงระหว่างอาจารย์และนักศึกษาสำหรับรายวิชานี้ เช่น เกณฑ์การให้คะแนน หรือระเบียบการเข้าห้องเรียน เป็นต้น
  6. Comment ในส่วนนี้ นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Syllabus ของทีมผู้สอนได้ โดยสามารถเลือกโพสต์ความคิดเห็นแบบไม่ระบุตัวตนก็ได้ 

sy_1.png

mceclip0.png

sy_3.png

หมายเหตุ นักศึกษาสามารถ print out หน้าฟีเจอร์ Syllabus ได้ เพียงคลิกที่ปุ่ม print สีเขียวบนหน้าดังกล่าว

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

25 จาก 44 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ