ขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลรายวิชาสู่ระบบ LEB2

  • ปรับปรุงเมื่อ

ระบบ KMUTT Learning Environment B2 (LEB2) ได้เตรียมความพร้อมระบบสำหรับการเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาใหม่ อาจารย์จะต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายวิชาก่อนนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ LEB2 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น เราขอให้อาจารย์ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลรายวิชาสู่ระบบLEB2-2023.jpg

1. ตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา

  • รหัสวิชา
  • จำนวน Section
  • ชื่ออาจารย์ผู้สอนจริง

2. เมื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย นำข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอนเข้าสู่ระบบ NewACIS เพื่อให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนผ่านระบบดังกล่าว

3. ข้อมูลรายวิชาและรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ NewACIS จะถูกนำเข้าสู่ระบบ LEB2 อัตโนมัติ 

4. อาจารย์เข้าสู่ระบบ LEB2 เพื่อนำเข้าห้องเรียนและเผยแพร่ห้องเรียน

5. เมื่ออาจารย์นำเข้าห้องเรียนและเผยแพร่ห้องเรียนเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาจะสามารถเข้าสู่ระบบและมองเห็นห้องเรียนที่อาจารย์นำเข้ามาได้ หากนำเข้าและเผยแพร่ห้องเรียนเรียบร้อยแล้ว นักศึกษายังไม่สามารถมองเห็นห้องเรียน ให้ติดต่อทีมงาน LEB2 เพื่อตรวจสอบเพิ่มเติม

หมายเหตุ โปรดตรวจสอบบัญชีผู้ใช้งานระบบ LEB2 การสิ้นสุดสัญญาจ้างของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ จะถูกตัดสิทธิ์การใช้งาน Internet Account ในวันถัดไป ขอให้ตรวจสอบและดำเนินการต่อสัญญาจ้างเพื่อรักษาสิทธิ์การใช้งาน Internet Account ของ มจธ. ให้สามารถจัดการเรียนการสอนบนระบบ LEB2 ได้อย่างต่อเนื่อง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

28 จาก 54 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ