การใช้งาน LEB2 สำหรับบุคลากรภายนอก

  • ปรับปรุงเมื่อ

LEB2 เป็นแพลตฟอร์มด้านการศึกษาสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ รองรับการใช้งานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เท่านั้น หากหน่วยงานหรือโครงการที่ต้องการขอ Account/Email มจธ. ให้บุคลากรภายนอกจำนวนมากเพื่อใช้งานระบบ LEB2 จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. ทำเอกสารบันทึกข้อความ (กรณีการขอใช้งานทีละคน ไม่ต้องทำเอกสารบันทึกข้อความ)
    และดาวน์โหลด เทมเพลต กรอกข้อมูลที่จำเป็น (คลิก File และ Download) 
  2. ขอ Internet Account รายบุคคล ดาวน์โหลด แบบคำขอใช้บริการอินเทอร์เน็ตชั่วคราวสำหรับบุคคลภายนอก และกรอกข้อมูลที่จำเป็น

เมื่อเตรียมข้อมูลทั้งหมดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ส่งเอกสารดังกล่าวไปยังอีเมลของสำนักคอมพิวเตอร์ มจธ. ที่อยู่อีเมล: csupport@kmutt.ac.th หลังจากที่สำนักคอมพิวเตอร์ดำเนินการสร้าง Account/E-mail และส่งข้อมูลกลับให้แล้ว สามารถเข้าสู่ระบบด้วย username (ชื่อ.นามสกุล 3 หรือ 4 ตัวแรก)และรหัสผ่านที่ใช้เข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยได้เลย

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

26 จาก 54 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ