บทบาทของสมาชิกในห้องเรียน

  • ปรับปรุงเมื่อ

_________________________.jpg

ปัจจุบัน ให้สิทธิ์การเข้าใช้งานระบบเฉพาะบุคลากรที่มี Internet Account ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) หรือ KMUTT เท่านั้น โดยท่านสามารถติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อขอรับบริการอินเทอร์เน็ตได้ ไม่ว่าจะเป็น การเปิดใช้ ต่ออายุ หรือตรวจสอบสิทธิ์ Internet Account ของตนเอง

สมาชิกในห้องเรียน (class member) บนระบบ LEB2 สามารถดูได้จากฟีเจอร์ Member ซึ่งจะอยู่ในแถบเมนูฝั่งซ้ายมือบนระบบ แบ่งเป็น 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่

member.png

นักศึกษา (Student)

เมื่อลงทะเบียนรายวิชาผ่านระบบ New ACIS เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้น 1 ชั่วโมง รายชื่อจะถูกอัปเดตในห้องเรียนบนระบบ LEB2 โดยอัตโนมัติ ซึ่งนักศึกษาจะมองเห็นและสามารถเข้าถึงห้องเรียนที่เปิดสอนแล้ว (Published class) เท่านั้น

ทีมผู้สอน (Teaching Team)

  • เจ้าของห้องเรียน (Owner) คือ ผู้ที่นำเข้าห้องเรียน (import class) จากข้อมูลตารางสอนในระบบ New Acis เข้ามาในระบบ LEB2  กล่าวได้ว่าเป็นสมาชิกคนแรกของห้องเรียนนั้นๆ โดยอาจารย์เจ้าของห้องเรียนได้รับสิทธิ์เฉพาะในการตั้งค่าห้องเรียน (Class setting) ได้แต่เพียงผู้เดียว และสามารถเพิ่ม/ลบสมาชิกเข้าห้องเรียนได้
  • อาจารย์ (Teacher) คือ ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์จัดการห้องเรียนได้เทียบเท่ากับเจ้าของห้องเรียน (Class Owner) แต่ไม่สามารถลบห้องเรียน (Delete class) ได้ สามารถเพิ่ม/ลบสมาชิกเข้าห้องเรียนได้เทียบเท่า Owner

หมายเหตุ หากอาจารย์ต้องการสร้างห้องเรียนใหม่โดยที่ห้องเรียนดังกล่าวไม่ได้มีข้อมูลจากระบบ New Acis ตั้งแต่แรก ให้อาจารย์ติดต่อทีมงาน LEB2 เพื่อดำเนินการสร้างห้องเรียนให้

ผู้สังเกตการณ์ (Observer)

สามารถเข้ามาดูห้องเรียนได้เท่านั้น โดยไม่สามารถตั้งค่า เพิ่ม/ลบสมาชิก สร้างหรือทำกิจกรรมต่างๆ ในห้องเรียนได้ ผู้สังเกตการณ์สามารถเป็นได้ทั้งนักศึกษาและอาจารย์ สำหรับเจ้าหน้าที่หรืออาจารย์ที่ต้องการติดตามห้องเรียนบนระบบ LEB2 โดยไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอน ทีมงานแนะนำให้เป็นสมาชิกของห้องเรียนในบทบาทผู้สังเกตการณ์ได้ โดยหากต้องการเป็นผู้สังเกตการณ์ ให้ติดต่อทีมงาน LEB2 เพื่อดำเนินการเพิ่มให้

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง >>> เพิ่ม ลบ สมาชิกในห้องเรียน

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

7 จาก 7 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ