บัญชีผู้ใช้ LEB2

  • ปรับปรุงเมื่อ

ปัจจุบัน ให้สิทธิ์การเข้าใช้งานระบบเฉพาะบุคลากรที่มี Internet Account ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) หรือ KMUTT เท่านั้น โดยบัญชีผู้ใช้งาน LEB2 แบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่

Username: ชื่อ.นามสกุล 3 ตัว เช่น somchai.jai หรืออาจเป็น ชื่อ.นามสกุล 4 ตัว ในกรณีซ้ำกัน
Password: ที่ใช้ในการ Log in เข้าใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย

สำหรับนักศึกษา

Username: รหัสนักศึกษา
Password:  ที่ใช้ในการ Log in เพื่อใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย

เข้าสู่ระบบบน LEB2

  1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.leb2.org
  2. เข้าสู่ระบบด้วยรหัสนักศึกษาและรหัสที่เข้าระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย

login_new_.png

หากไม่สามารถเข้าสู่ระบบ LEB2 ได้ 

หากไม่สามารถเข้าสู่ระบบ LEB2 ได้ สามารถตรวจสอบ username และ password ของคุณว่าถูกต้องหรือไม่ โดยทดลองเข้าบริการอินเทอร์เน็ตอื่นๆ ซึ่งทุกระบบของ มจธ. จะใช้บัญชีเดียวกัน เช่น ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักหอสมุด เป็นต้น หากพบว่าบัญชีของคุณไม่สามารถเข้าสู่ระบบของบริการอินเทอร์เน็ตอื่นๆ ของ มจธ. ได้ อาจเป็นไปได้ว่า username หรือ password ที่คุณระบุในการเข้าสู่ระบบนั้น ไม่ถูกต้อง

สามารถติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หรือสิทธิ์ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตของ มจธ. ณ ปัจจุบัน ตลอดจนการเปิดใช้ เปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือต่ออายุการใช้งาน Internet Account ของตนเองได้

หมายเหตุ การสิ้นสุดสัญญาจ้างของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ จะถูกตัดสิทธิ์การใช้งาน Internet Account ในวันถัดไป ขอให้ตรวจสอบและดำเนินการต่อสัญญาจ้างเพื่อรักษาสิทธิ์การใช้งาน Internet Account ของ มจธ. ให้สามารถจัดการเรียนการสอนบนระบบ LEB2 ได้อย่างต่อเนื่อง

บุคลากรภายนอกที่ต้องการเข้าใช้งานระบบ LEB2

ระบบ LEB2 เป็นระบบที่ใช้ภายใน มจธ. เท่านั้น หากบุคลากรภายนอก เช่น อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่ต่างสถาบัน นักวิจัย เป็นต้น ต้องการจะใช้ระบบของเรา จะต้องติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ได้ทางโทรศัพท์ 02-470-9444 และ Facebook : @cckmutt แจ้งความต้องการขอใช้งานอินเทอร์เน็ตสำหรับบุคลากรภายนอก

บุคลากรภายนอกจึงจะได้รับสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ LEB2 เทียบเท่ากับบุคลากรภายใน มจธ. หลังจากที่สำนักคอมพิวเตอร์ดำเนินการสร้าง Account/E-mail และส่งข้อมูลกลับให้แล้ว สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งาน LEB2 ได้เลย

หมายเหตุ

  1. สำหรับนักศึกษาใหม่ภายใน มจธ. เมื่อได้รหัสนักศึกษาแล้ว ทำการบันทึกประวัติในระบบ New ACIS ก่อน จากนั้นรอระบบอัปเดตภายใน 24 ชั่วโมง และสมัคร Internet Account เพื่อรับรหัสผ่านได้ที่ Account Recovery จึงจะสามารถใช้ username และ password เข้าใช้งานระบบ LEB2 ได้
  2. หากนักศึกษาใหม่เกิดปัญหาระหว่างการบันทึกประวัตินักศึกษา ให้แจ้งไปยัง Facebook: สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มจธ. Line: @regiskmutt หรือเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ที่ 02-4708154 หรือกด 8340 เมื่อทำการบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่เรียบร้อยแล้วให้ทำการตั้งค่า password หลังจากนั้นเข้าสู่ระบบ LEB2 โดยใช้ username และ password ที่ตั้งค่าใหม่

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

17 จาก 29 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ