นักศึกษาสามารถเข้าไปแก้ไขหรือส่งงานใหม่ได้หรือไม่

  • ปรับปรุงเมื่อ

Q: นักศึกษาสามารถเข้าไปแก้ไขหรือส่งงานใหม่ได้หรือไม่

A: นักศึกษาจะยังคงแก้ไขไฟล์งานได้ตลอดเวลาโดยการคลิก "แก้ไขงานที่ส่ง" (Edit Submission) ลบไฟล์ที่ไม่ต้องการออก และอัปโหลดไฟล์แนบใหม่ จากนั้นกด Save

ระบบจะแสดงสถานะการส่งงานเป็นตรงเวลา (On time) หากยังไม่หมดเวลา Due date แต่หากหมด Due date  แล้วระบบจะแสดงสถานะการส่งงานเป็นส่งงานสาย (Late)  

หมายเหตุ หากส่งงานตรงเวลาแต่เข้าไปแก้ไขงานและส่งใหม่หลัง Due date แล้วสถานะขึ้น Late นักศึกษาสามารถอธิบายให้อาจารย์รับทราบได้ โดยระบุข้อความชี้แจงหรือแจ้งสิ่งที่ต้องการให้อาจารย์ทราบใน description box ของหน้าต่างส่งงาน (Submission form) โดยระบบจะ generate PDF ที่มีข้อความนี้แนบไปกับไฟล์งานของนักศึกษาด้วย

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

6 จาก 11 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ