ทำไมลงทะเบียนรายวิชาแล้วแต่ยังไม่เห็นห้องเรียนในระบบ LEB2

  • ปรับปรุงเมื่อ

________________________________.jpg

Q: ทำไมลงทะเบียนรายวิชาแล้วแต่ยังไม่เห็นห้องเรียนในระบบ LEB2?

A: โดยปกติเมื่อนักศึกษาลงทะเบียนผ่านระบบ New Acis เรียบร้อยแล้ว 1 วันหลังจากนั้น รายชื่อนักศึกษาจะถูก auto-update เข้าห้องเรียนบนระบบ LEB2 ดังนั้น หากเข้ามาในระบบ LEB2 เพื่อดูห้องเรียนทันทีที่ลงทะเบียนแล้วเสร็จ นักศึกษาจะยังไม่เห็นห้องเรียนรายวิชานั้น

กรณี ที่ลงทะเบียนในระบบ New Acis เรียบร้อยแล้วรอ 1 วันหลังจากนั้นจึงเข้ามาในระบบ LEB2 แต่ยังไม่พบห้องเรียนของรายวิชาที่ลงทะเบียนไว้ เป็นไปได้ 2 สาเหตุด้วยกัน ดังนี้

  1. รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนยังไม่ถูก import class เข้ามาในระบบ LEB2 อาจเนื่องจากอาจารย์วางแผนและจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่ระบบ LEB2
  2. รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนยังไม่ถูก publish class หรือยังไม่เปิดให้นักศึกษามองเห็นได้ เนื่องจากอาจารย์อยู่ระหว่างการวางแผนหรือจัดเตรียมการสอน

โดยทั้ง 2 กรณี นักศึกษาสามารถสอบถามอาจารย์ผู้สอนโดยตรง หรือติดต่อทีมงาน LEB2 ให้ตรวจสอบสถานะของห้องเรียนได้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

37 จาก 61 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ