บุคคลภายนอกสามารถใช้งาน LEB2 ได้หรือไม่

  • ปรับปรุงเมื่อ

Q: บุคคลภายนอก KMUTT สามารถใช้ได้ LEB2 หรือไม่?

A: ไม่ได้ เนื่องจากระบบ LEB2 สามารถใช้ได้เฉพาะบุคลากรและนักศึกษาใน KMUTT เท่านั้น

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

26 จาก 51 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ