ข้อแตกต่างระหว่าง Assessment Activity และ Learning Activity

  • ปรับปรุงเมื่อ

Q: ความแตกต่างระหว่าง Assessment Activity และ Learning Activity

A: Assessment Activity เป็นกิจกรรมเพื่อการประเมิน คือกิจกรรมที่อาจารย์เข้ามาตรวจและประเมินงานนักศึกษา *นักศึกษาสามารถเข้ามาส่งงานบนระบบได้ * 

Learning Activity เป็นกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ คือ กิจกรรมสำหรับใส่ไฟล์เพื่อการเรียนรู้ เป็นการแนบไฟล์เพื่อให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติม (ไฟล์ .pdf, .pwp ) *นักศึกษาส่งงานไม่ได้ ประเมินนักศึกษาไม่ได้*

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

37 จาก 60 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ