ข้อมูลทั่วไปของ Syllabus

  • ปรับปรุงเมื่อ

 

Syllabus คืออะไร

Syllabus เป็น ฟีเจอร์ที่แสดงแผนการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วยผลการเรียนรู้ ตารางวัน-เวลา ทีมผู้สอน ข้อกำหนดเบื้องต้น กำหนดน้ำหนักคะแนนของแต่ละกิจกรรม และข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเรียน อาจารย์สามารถแก้ไขและพิมพ์ได้ทุกเวลา

ใครที่สามารถสร้าง Syllabus ได้บ้าง

  • เจ้าของห้องเรียนและอาจารย์ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูล เพื่อแจ้งข้อมูลให้กับนักศึกษา เช่น กฎระเบียบการเข้าชั้นเรียน ตารางเวลาเรียน เป็นต้น 

ส่วนประกอบของหน้า Syllabus

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายวิชา ประกอบด้วย

  • คำอธิบายรายวิชา (Course Description) อาจารย์สามารถเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับห้องเรียนเพื่อให้นักศึกษาทราบ โดยในส่วนนี้จะมีรายละเอียดของ รหัสวิชา Section ปีการศึกษาที่ใช้ในห้องเรียนนี้ ชื่อห้องเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และคำอธิบายรายวิชา
  • ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Learning Outcomes) เป็นส่วนที่แสดงผลการเรียนรู้ของรายวิชานั้นๆ ทั้งที่มาจากหลักสูตรและที่อาจารย์สร้างขึ้น
  • รายวิชาที่นักศึกษาต้องเรียนก่อนจะมาเรียนรายวิชานี้ (Prerequisites) ถ้าหากมีรายวิชาที่นักศึกษา "ต้อง" เรียนมาก่อนที่จะลงเรียนรายวิชานี้ ให้ใส่รายละเอียดแจ้งให้นักศึกษาทราบ
  • ตารางเรียน (Schedule) เพิ่มรายละเอียดของวัน เวลาเริ่มและเลิกเรียน และสถานที่เรียน

2. ทีมผู้สอนในรายวิชา สามารถเลือกได้ว่าจะเลือกแสดงรายชื่อทีมผู้สอนคนใดบ้างให้นักศึกษาเห็น หรือจะเลือกซ่อนรายชื่อบางส่วนก็สามารถทำได้

3. ตารางกิจกรรมในห้องเรียน (Tentative schedule) เป็นตารางกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ทีมผู้สอนได้กำหนดช่วงเวลาสัปดาห์ที่จะทำกิจกรรมนั้นๆไว้ โดยข้อมูลในตารางกำหนดการนี้จะมาจากการตั้งค่าบน Assessment activity และ Learning Activity 

หมายเหตุ: ทั้งอาจารย์และผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาหน้านี้ได้เหมือนกัน 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

30 จาก 59 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ