กำหนดน้ำหนักคะแนน,เกี่ยวกับห้องเรียน,ความคิดเห็น

 • ปรับปรุงเมื่อ

Syllabus จะแสดงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชั้นเรียน ซึ่งประกอบด้วยผลการเรียนรู้, ตารางเวลา,ทีมผู้สอน,กำหนดการเบื้องต้น,การประเมินน้ำหนักและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชั้นเรียน ซึ่งสามารถแก้ไขและพิมพ์ได้ตลอดเวลา

ใครสามารถตั้งค่า กำหนดน้ำหนักคะแนน,เกี่ยวกับห้องเรียนและความคิดเห็นได้บ้าง

โดยค่าเริ่มต้นบทบาทต่อไปนี้สามารถตั้งค่าการประเมินน้ำหนัก,เกี่ยวกับห้องเรียนและความคิดเห็น:

 • เจ้าของห้องเรียน และอาจารย์  สามารถตั้งค่ากำหนดน้ำหนักคะแนน,และเกี่ยวกับห้องเรียน
 • และสมาชิกทุกคนในห้องเรียนยกเว้นผู้สังเกตการณ์สามารถแสดงความคิดเห็นได้ 

การกำหนดค่าน้ำหนักคะแนน

การกำหนดค่าน้ำหนักคะแนน เป็นเกณฑ์ในการประเมินนักศึกษาในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์ สามารถกำหนดน้ำหนักคะแนนในแต่ละกิจกรรมและแสดงให้นักศึกษาเห็นได้ มีขั้นตอนดังนี้:

 1. คลิก "icon_leb2_bible-67.jpg " และเลือก "แก้ไข" เพื่อกำหนดค่าน้ำหนักคะแนน
 2. กำหนดเปอร์เซ็นต์ของกิจกรรม (คะแนนรวมต้องเป็น 100%)
 3. คลิก "บันทึก" เพื่อบันทึกข้อมูล

เกี่ยวกับห้องเรียน

เกี่ยวกับห้องเรียนเป็นข้อมูลในชั้นเรียน อาจเป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณต้องการแจ้งให้นักเรียนทราบ ตัวอย่าง เช่น กฎระเบียบในห้องเรียน เกณฑ์การให้คะแนน หนังสืออ่านเพิ่มเติม เป็นต้น

 1. คลิก icon_leb2_bible-67.jpg
 2. คลิก "เพิ่ม" เพื่อเพิ่มหัวข้อและรายละเอียดที่ต้องการแจ้งนักศึกษา
 3. คลิก "เพิ่ม" 
 4. หากคุณต้องการแสดงเฉพาะบางหัวข้อเพียง คลิกที่"icon_leb2_bible-67.jpg" เลือก "การแสดงผล" เลือกหัวข้อที่ต้องการแล้ว
 5. กด "บันทึก"

ความคิดเห็น

ทุกคนในห้องเรียน สามารถแสดงความคิดเห็นในSyllabus โดยไม่ระบุตัวตนเพื่อแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับ Syllabus และสามารถแนบไฟล์ต่างๆได้ด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

0 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ