สร้างกิจกรรมเพื่อประเมินงานรายบุคคล

 • ปรับปรุงเมื่อ

กิจกรรมเพื่อการประเมินรายบุคคลเป็นกิจกรรมที่ใช้สำหรับประเมินนักศึกษาเพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาส่งงานเข้ามาและสามารถส่งไฟล์งานได้ทุกประเภท 

บทบาทใดสามารถสร้างกิจกรรมเพื่อการประเมินรายบุคคลได้?

 • เจ้าของห้องเรียนและอาจารย์

วิธีการสร้างกิจกรรมเพื่อการประเมินรายบุคคล

 1. ไปที่ ฟีเจอร์ "กิจกรรมเพื่อการประเมิน"
 2. คลิก "สร้างกิจกรรม"
 3. กรอกข้อมูลกิจกรรมและคำอธิบาย (หากมี)
 4. คลิก 2020-05-14_1544.png เพื่อแนบและอัปโหลดไฟล์ที่ต้องการ (หากมี)
 5. กำหนดวัน-เวลา "เริ่มต้นแสดง" สำหรับกิจกรรมนี้ 
 6. กำหนดวัน-เวลา "กำหนดส่ง" สำหรับกิจกรรมนี้
 7. เลือก "งานเดี่ยว" เพื่อสร้างกิจกรรมรายบุคคล
 8. เลือก "(ตัวเลือก)
   • คลิก "สำคัญ" เพื่อแสดงกิจกรรมว่าเป็นกิจกรรมสำคัญ
   • คลิก "คะแนนเฉลี่ยจากผลการประเมินโดยอาจารย์หลายท่าน" เพื่อประเมินโดยอาจารย์หลายท่านหรืออาจารย์ทั้งหมด ดังนั้นคะแนนที่ได้รับจะถูกเฉลี่ยมาจากผลการประเมินของอาจารย์ทั้งหมด
   • คลิก "นักศึกษาต้องประเมินตนเอง" เพื่อตั้งค่าให้นักศึกษาประเมินตัวเอง

9. คลิก "สร้าง"

หมายเหตุ

 • ระบบจะ default วันเริ่มต้นแสดงเป็นวันที่ปัจจุบัน หากไม่ได้กำหนดจะไม่สามารถสร้างกิจกรรมได้
 • ปัจจุบันระบบไม่ได้แสดงวันและเวลาที่อาจารย์สร้างกิจกรรม โดยระบบจะแสดงเพียงแค่วันที่เริ่มแสดงและวันที่สิ้นสุดของกิจกรรมตามที่อาจารย์ตั้งค่าไว้เท่านั้น
 • หากนักศึกษาเข้ามาส่งงานแล้ว จะไม่สามารถทำการแก้ไขหรือลบกิจกรรมได้

 

 

 

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

27 จาก 49 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ