จะสามารถเช็กชื่อนักศึกษาได้อย่างไร?

 • ปรับปรุงเมื่อ

Q: จะสามารถเช็กชื่อนักศึกษาได้อย่างไร?

A: อาจารย์สามารถเช็กชื่อนักศึกษาได้ 2 วิธี คือ การเช็กชื่อนักศึกษาแต่ละคนด้วยตนเอง และ การสร้างรหัสตัวอักษร หรือ QR Code ให้นักศึกษาเช็กชื่อด้วยตนเอง ตามรายละเอียดดังนี้

วิธีการเช็กชื่อ

 • การเช็กชื่อนักศึกษาแต่ละคนด้วยตนเอง
 1. เลือก วันและเวลา ที่ต้องการเช็กชื่อ
 2. เลือกสถานะการเข้าห้องเรียนของนักศึกษาแต่ละคนได้ในตาราง 

1.1__1_.png

2.1__1_.png

 • การสร้างรหัสตัวอักษร หรือ QR Code ให้นักศึกษาเช็กชื่อด้วยตนเอง 
 1. เลือก วันและเวลา ที่ต้องการเช็กชื่อ1.1__2_.png
 2. คลิก สร้างรหัสเข้าชั้นเรียน3.1__1_.png
 3. คลิก สร้าง4.1__1_.png
 4. กำหนด สถานะการเช็กชื่อ ของนักศึกษา
 5. กำหนด เวลาของแต่ละสถานะ
 6. กำหนด อายุการใช้งาน ของรหัสตัวอักษร หรือ QR Code
 7. เลือก ประเภทของรหัส ว่าเป็น รหัสตัวอักษร, QR Code หรือ ทั้งสองแบบ5.1.png
 8. คลิก บันทึก
 9. ถ่ายภาพหน้าจอของรหัสตัวอักษร หรือ QR Code ที่สร้างไว้ เพื่อนำไปแสดงให้นักศึกษาเช็กชื่อเข้าห้องเรียน

6.png

หมายเหตุ 

 • อย่าลืมกำหนดสถานะและเวลาของแต่ละสถานะในการเช็กชื่อ หากอาจารย์ลืม นักศึกษาจะสามารถเช็กชื่อเป็นตรงเวลาได้ตลอดเวลา
 • การแก้ไขวันและเวลาในหน้า Attendance และหน้าสร้างรหัสเข้าชั้นเรียนจะเป็นการตั้งค่าคนละส่วนกัน การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในหน้า Attendance จะไม่กระทบต่อรหัสที่ได้สร้างไปแล้ว แต่หากต้องการสร้างรหัสใหม่ให้ตรงตามข้อมูลที่อัปเดต คลิก สร้างรหัสเข้าชั้นเรียน ใหม่อีกครั้ง
 • สำหรับในส่วนของหมายเหตุ (note) หลังช่องเช็กชื่อ มีไว้สำหรับให้นักศึกษาใส่รายละเอียดข้อมูลการลาเพิ่มเติม
 • อาจารย์สามารถทราบได้ว่านักศึกษาเช็กชื่อเข้าเรียนตรงเวลา, สาย, ลา หรือขาดเรียนทั้งหมดกี่ครั้งจากตัวเลขในวงเล็บกำกับแสดงไว้ที่หัวตาราง

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

1 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ