ทำไมนักศึกษาไม่เห็นห้องเรียน?

  • ปรับปรุงเมื่อ

Q: ทำไมนักศึกษาไม่เห็นห้องเรียน?

A: หากอาจารย์นำเข้าห้องเรียนหรือสร้างห้องเรียนใหม่ ระบบจะตั้งค่าให้เป็น ห้องเรียนที่ยังไม่เปิดสอน ดังนั้นนักศึกษาจึงไม่เห็นห้องเรียน หากอาจารย์ต้องการให้นักศึกษาเห็นห้องเรียนนี้ อาจารย์จะต้องคลิก เปิดสอน

draft_class.PNG

หมายเหตุ 

  • ห้องเรียนที่ยังไม่เปิดสอน เป็นห้องเรียนที่อยู่ในระหว่างเตรียมการสอนและต้องการซ่อนห้องเรียนจากนักศึกษา และ ห้องเรียนที่เปิดสอนแล้ว เป็นห้องเรียนที่พร้อมให้นักศึกษาเข้าถึงได้
  • หากทำการเปิดห้องเรียนแล้ว และนักศึกษายังมองไม่เห็นห้องเรียน ให้ตรวจสอบว่านักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ NewACIS เรียบร้อยแล้วหรือไม่ หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนหรือยังลงทะเบียนไม่เรียบร้อย นักศึกษาจะไม่มีชื่อในห้องเรียนและจะไม่สามารถมองเห็นห้องเรียนได้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

9 จาก 16 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ