การกรอกคะแนนสำหรับงานกลุ่มทำได้อย่างไร

  • ปรับปรุงเมื่อ

Q: การกรอกคะแนนสำหรับงานกลุ่มทำได้อย่างไร?

A: หากอาจารย์สร้างกิจกรรมเป็นงานกลุ่ม  เมื่อต้องการตรวจงานหรือประเมินงานนักศึกษา อาจารย์สามารถตรวจงานเเละให้คะแนนเป็นรายกลุ่มได้เลยโดยไม่ต้องตรวจเป็นรายบุคคลซึ่งนักศึกษาทุกคนในกลุ่มจะได้คะแนนเท่ากัน 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

9 จาก 17 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ