สามารถแก้ไขคำอธิบาย Level ของ CLO ได้หรือไม่

  • ปรับปรุงเมื่อ

Q: สามารถแก้ไขคำอธิบาย Level ของ CLO ได้หรือไม่?

A: ปัจจุบันการปรับแก้ไข Description ของแต่ละ Level ใน Course Learning Outcome หรือ CLO ที่มาจากหลักสูตรนั้น สามารถทำได้แล้ว แต่ยังคงไม่สามารถแก้ไขชื่อของ CLO ที่หลักสูตรได้กำหนดมาให้และไม่สามารถลบออกไปจากรายวิชาได้ นอกจากนี้ อาจารย์ยังสามารถเพิ่ม LO ในรายวิชาของตนเองได้ โดยการกดสร้างขึ้นใหม่ในห้องเรียนนั้นๆ ซึ่ง LO ที่สร้างใหม่จะถูกระบุเป็นผลการเรียนรู้เพิ่มเติมที่สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข และนำมาใช้ติดตามผลการเรียนรู้ในรายกิจกรรมหรือควิซได้เช่นเดียวกับ CLO ที่มาจากหลักสูตร อีกทั้งระบบยังเก็บทุกผลการเรียนรู้ของผู้เรียนแม้จะไม่ได้ผูกกับกับหลักสูตรก็ตาม

Screenshot 2023-12-20 114427.png

Screenshot 2023-12-20 114526.png

บทความที่เกี่ยวข้อง >>> การเพิ่ม"ผลการเรียนรู้"

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

9 จาก 16 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ