Breakout ห้องเรียนย่อยบน MS Teams

  • ปรับปรุงเมื่อ

นักศึกษาในห้องเรียนเยอะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป หากอาจารย์ต้องการทำกิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อสร้างบรรยากาศและกระตุ้นการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาผ่านแพลตฟอร์ม MS Teams สามารถทำได้ง่ายๆ 

ใครที่สามารถกด Breakout rooms ได้?

  • Organizer ของห้องเรียน 

อุปกรณ์ใดบ้างที่รองรับการตั้งค่า Breakout rooms?

  • คอมพิวเตอร์เท่านั้น

ขั้นตอนการตั้งค่า Breakout rooms

1. ไปที่ Live now

2. เข้าสู่ระบบโดยใช้ email@kmutt.ac.th ของมหาวิทยาลัย

3. เลือก Open Microsoft Teams

4. คลิก Join Now เพื่อเข้าห้องเรียน Live

5. หากต้องการแบ่งห้องย่อย คลิกที่ไอคอนช่องสี่เหลี่ยม เพื่อ Breakout rooms

break.png

6. ระบบจะแสดง pop up การตั้งค่าห้องเรียนย่อยโดยตั้งค่าตามลำดับดังภาพดังนี้

  • Rooms เพื่อเลือกจำนวนห้องเรียนย่อยที่ต้องการสร้างเพื่อแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อยๆ สามารถกดแบ่งห้องย่อยได้สูงสุด 50 ห้อง
  • Participants: เลือก Automatically ในกรณีต้องการให้ระบบจัดการแบ่งกลุ่มนักศึกษาในแต่ละห้องให้อัตโนมัติ หรือ เลือก Manually ในกรณีที่อาจารย์ต้องการจัดการแบ่งกลุ่มนักศึกษาด้วยตนเอง
  • คลิก Create

create_breakouts.png

7. เมื่อทำการแบ่งห้องเรียนย่อยเรียบร้อยแล้ว กด Start rooms ระบบจะแบ่งนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนย่อยที่สร้างไว้ หลังจากนั้นกด Open rooms เมื่อต้องการเริ่มสอน

8. หากอาจารย์ต้องการเข้าร่วมห้องเรียนย่อยที่แบ่งนักศึกษาไว้ เลือกห้องเรียนและกดที่ ... ท้ายห้องเรียน คลิก Join room จะปรากฎหน้าต่างใหม่ขึ้นมาเป็นห้องเรียนย่อย หากอาจารย์ต้องการออกจากห้องเรียนย่อย กด Leave ที่ห้องเรียนย่อยนั้นๆ หรือเลือกหน้าต่างห้องเรียนหลักแล้วคลิก Resume

ข้อแนะนำ ควรทำการสร้างห้องย่อยและแบ่งนักศึกษาเข้าห้องย่อยก่อนเริ่มทำการสอน เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนการเรียนของนักศึกษา และไม่ให้เสียเวลาเรียนไปกับการตั้งค่าแบ่งห้องเรียนย่อยซึ่งค่อนข้างใช้เวลามาก

  พบปัญหาการใช้ Microsoft Teams?

หากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบ MS Teams หรือ Zoom สามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญโดยตรง (จำเป็นต้อง Open Microsoft Teams และ Sign in ด้วย email@kmutt.ac.th) ได้ที่ ICT Service Desk - MS Teams and Zoom

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

27 จาก 49 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ