ภาพรวมและคำตอบออนไลน์ควิซ

 • ปรับปรุงเมื่อ

Summary-Response-ofQuiz-TH.jpg

หากต้องการทราบคะแนนของนักศึกษาทุกคนหรือเป็นรายบุคคลสามารถตรวจสอบคะแนนได้ที่นี่ นอกจากนี้ LEB2 ยังแสดงให้เห็นว่านักศึกษา 5 คนแรกที่ต้องการความช่วยเหลือคือใคร เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป 

ใครสามารถภาพรวมและคำตอบของออนไลน์ควิซได้บ้าง?

 • สมาชิกทั้งหมดของทีมการสอน

วิธีดูภาพรวมของออนไลน์ควิซ

1. ในหน้า Summary หากมีการผูกออนไลน์ควิซกับ Learning Outcome ระบบจะประมวลกราฟภาพรวมมาให้ 

 • เลือก Max / Mean / Min / Median เพื่อแสดงผลกราฟหากนักศึกษาตอบถูกทั้งหมด
 • เลือก Max / Mean / Min / Median เพื่อแสดงผลกราฟหากนักศึกษาตอบถูกบางข้อ
 • ภาพรวมคำตอบ แสดงผลระยะเวลาที่ใช้ทำควิซโดยเฉลี่ย สถิติคำตอบที่ถูกส่งมาว่านักศึกษามีแนวโน้มตอบตัวเลือกใดมากที่สุดในแต่ละข้อ จำนวนผู้ส่งคำตอบ จำนวนผู้ที่ไม่ส่งคำตอบ และจำนวนนักศึกษา 5 อันดับแรกที่ต้องการความช่วยเหลือในควิซนี้ (คะแนนต่ำสุด 5 คน) 

2. ในหน้า Response การแสดงผลคำตอบ ข้อมูลที่แสดงในหน้าดังกล่าวจะเป็นการแสดงข้อมูลรายบุคคล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • รหัสนักศึกษา
 • ชื่อนักศึกษา
 • คะแนนที่นักศึกษาทำได้ หากนักศึกษาคนใดไม่ได้ทำควิซส่ง ระบบจะแสดง Not submitted ในช่องนี้ 
 • เวลาที่เริ่มทำควิซ (Start Quiz Time)
 • ระยะเวลาที่ใช้ทำควิซทั้งหมด (Spent Time)
 • คำตอบที่นักศึกษาตอบในแต่ละข้อ

หมายเหตุ หากอาจารย์สามารถ Export file เพื่อดูผลข้อมูลดังกล่าวได้ โดยไปที่หน้า Responses และเลือก "..." จากนั้นกด "ดาวน์โหลดผลลัพธ์ของแบบทดสอบ (Download result of Quiz)"

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

25 จาก 49 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ