คะแนนใน score book จะแสดงเป็นแบบใดบ้าง?

  • ปรับปรุงเมื่อ

Q: สามารถดูคะแนนแบบไหนได้ใน score book

A: ในฟีเจอร์สมุดคะแนน หรือ score book คะแนนจะถูกแสดงโดยออกเป็น 2 แบบ คือ 

  1. แสดงคะแนนเป็นรายกิจกรรม
  • คะแนนที่แสดงจะเป็นคะแนนสูงสุด ต่ำสุด และค่าเฉลี่ยของทั้งห้องเรียน
  • จะสามารถดูสถานะการส่งงานของนักศึกษาโดยรวมได้
  • สามารถ Export ไฟล์ออกมาได้

sb.png

 

     2.  แสดงคะแนนเป็นรายบุคคล

  • จะแสดงคะแนนของนักศึกษาเป็นรายบุคคลในแต่ละกิจกรรม
  • มีคะแนนรวมทุกกิจกรรม
  • มีคะแนนแยกแต่ละกิจกรรม
  • แสดงสถานะการส่งงานของนักศึกษาเป็นรายบุคคล
  • สามารถ Export ไฟล์ออกมาได้

sb2.png

 

บทความที่เกี่ยวข้อง >> สมุดคะแนน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

9 จาก 17 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ